حزب انسجام ملی افغانستان

تازه ها: .

فقر فرهنگی یا هویت مجهول!؟

شنبه, ٢٣ ميزان ١٣٩٠       محمد کاظم هوشنگ؛ دانشجوی دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل

فرهنگ عبارت از باور ها، هنجار ها، عقیده ها ورسم ورواج های پسندیده ی هر ملت وهر جامعه می باشد، که بدون شک بار هویت شناسی دارد. فرهنگ اساس هویت شناسی ونشان دهنده ی ارزش های بلند یک جامعه می باشد وهرجامعه ازروی ویژگی های فرهنگی اش تعریف میشود؛ به طورخلاصه گفته می توانیم که فرهنگ معرف و تمثیل کننده ی شناخت دقیق از واقعیت های تاریخی یک جامعه می باشد .
داشتن فرهنگ اصیل ومتمدن برا ی هر جامعه امر الزامی وضروری پنداشته می شود؛ و فرهنگ بعداز مدنی شدن انسان ها درروی زمین ازارزش وجایگاه خاصی برخوردارگردید حتا به حدی رسید که اختلافات ایدئولوژیکی میان ملت ها به میان آمد.
اما افغانستان که ازتاریخ، فرهنگ وتمدن پنج هزار ساله برخوردار است؛ و مردم آن در طول تاریخ با فداکاریهای بی مانند از آن دفاع نموده و در خلق ارزشهای تاریخی و فرهنگی مشترک نقش بارز ایفا کرده اند، اما امروز به کشوری تبدیل شده است که به جزنام ازتاریخ پنج هزار ساله چیز دیگری باقی نمانده  است . فرهنگ های واراداتی از غرب وشرق ، باعث از بین بردن ارزش ها وعنعنات کهن وباستانی کشور عزیز ما افغانستان شده است ؛ امروزه ما دربرابر آشفته بازار فرهنگ های وارداتی قرار گرفته ایم که حتا هویت اصلی مارا زیر سوال برده است وتمامی ارزش های معنوی مارا به خطر جدی مواجه نموده است .
فرهنگ مردم افغانستان از دو جهت مورد بحث وقابل ارزش می باشد : اول از این جهت که قریب کل مردم افغانستان را پیروان دین مقدس اسلام تشکیل می دهند ودوم اینکه افغانستان از جمله کشور های به حساب می آید که در گذشته به حیث بزرگترین مرکز ومولد فرهنگ وتمدن در منطقه بوده است . با توجه به اینکه فرهنگ، معرف یک جامعه می باشد؛ ونشان دهنده  هویت تمدن فرهنگی و سیر تکاملی آن در طول تاریخ مردم کشورماست، پس امروز افغانستان با داشتن فرهنگ چند بعدی و تسلیم در برابر تهاجمات فرهنگ بیگانه، هویت اصلی خویش را به گودال مجهولیت خواهد کشاند، وبستر ها را برای تهاجم فرهنگی هموار خواهد کرد.
در کشوری که تهاجم فرهنگی به اشکال و گونه های متفاوت صورت می گیرد؛ اما متاسفانه هیچ گونه اقدام عملی برای جلو گیری از آلوده شدن فضای فرهنگی نه از سوی مقام های دولتی به عنوان مسوولان درجه اول و نه از جانب جامعه ی مدنی و شهروندان کشور به عنوان مسوولان درجه دوم صورت نه گرفته است. پس اگر وضعیت به چنین شکلی ادامه یابد سر انجام تمام تاریخ و ارزش های معنوی این کشور به باد فراموشی سپرده خواهد شد و عمق فاجعه به جای خواهد رسید که دیگر توان کنترول آنرا از دست خواهیم داد.
بحث دیگری که در این جا خیلی قابل تأمل است طرح تعامل فرهنگی با سایر فرهنگ ها می باشد؛ درعصری که ما درآن زندگی می کنیم ناگزیر هستیم که باید با بعضی از فرهنگ ها به خصوص با فرهنگ های کشور های اسلامی وارد تعامل مثبت فرهنگی شویم؛ چون دراین عصر خواسته ویا ناخواسته فرهنگ های بیگانگان از طریق تکنالوژی روز وارتباطات فرا بعدی انسان ها وارد قلمرو فرهنگ ما میشود. وازسوی این پیوند ها وارتباطات به گونه ی مثبت آن به سود پیشرفت های علمی کشور ما می باشد. ما نمی توانیم بدون داشتن ارتباطات با نهادهای علمی بعضی از کشورها خود به هدف اصلی دست یابیم. ما باید نکات مثبت وضروری را ازسایر فرهنگ ها وارد کنیم تا بتوانیم خلای فرهنگی را در کشور خویش ازبین ببریم. درفضای آگاهی کامل وباتوجه به ارزش های دینی ومذهبی خویش وحفظ ارزش های ملی ومیهنی خویش به تعامل فرهنگی بپردازیم .
دراین صورت ما می توانیم هم به رشد وتقویت فرهنگ خویش بپردازیم وهم به صورت نسبی همگام با پیشرفت های جهانی حرکت کنیم، نفس این عملکردها باعث پیوستن ما با دنیایی علم ودانش خواهد شد ومی توانیم دراین صورت از اندوخته های علمی دیگران نیز سود ببریم .
پس برای چنین تعاملی چه راهکار های باید درنظر گرفته شود ؟ که درسایه ی آن تعامل هم ارزش های فرهنگی خود ما حفظ شود وهم بتوانیم از تهاجم فرهنگی دیگران ماهرانه جلوگیری کنیم :     
ایجاد رسانه های تولیدی مبتنی برارزش های دینی وعقیدتی اسلامی : رسانه ها که درعصر حاضر حرف اول را می زند وتأثیر گذار بر افکار عامه ی مردم است اند نقش تعیین کننده وسر نوشت ساز در تولید وآموزش پدیده های فرهنگی دارند. مردم عادی جامعه که بخش کثیری از افراد یک جامعه را تشکیل می دهند، همیشه آنچه را ازرسانه ها  می بینند ومی شنوند به آن به سادگی عمل می کنند وذهن شان آنرا به حیث معتبر ترین مرجع نشرارزش ها می پذیرد .
رسانه ها عاملی هستند که  همه روزه به طوراوسط میلیون ها انسان را با خود مشغول ساخته وبالای افکارشان تأثیر سازنده  دارند.
رسانه بهترین وسیله ی تبلیغ وترویج ارزش های اجتماعی وفرهنگی برای تمام مردم آن جامعه می باشد. در صورتی که ما رسانه های تولیدی مبتنی بر ارزش های دینی داشته باشیم ؛ هیچ فرهنگی وهیچ عقیده ای نمی تواند بالای فرهنگ وارزش های دینی ما تأثیر گذار باشد؛ ما می توانیم با نشر برنامه های دینی وآموزشی وتحلیل های سیاسی مطابق با فرهنگ کشور خویش از یکسو سطح آگاهی را در جامعه ی خویش بالا ببریم وازسوی دیگراز نشرات رسانه های مبتذل که مخالف با باور ها واعتقادات دینی ما است جلو گیری کنیم؛ این امر بدیل خوبی بجای رسانه های که برنامه های مغایر با ارزشهای دینی و ملی جامعه ما پخش ونشر می کنند خواهد بود و در این صورت پاسخ گوی خوبی به خواست های مشروع تمام اقشار جامعه به طور یکسان می باشد وازجانبی رسانه های تولیدی مبتنی بر ارزشهای دینی وملی باید در عرصه های خبرواطلاع رسانی دست باز داشته باشند تا کشور های مهاجم نتوانند تمام خبرها را به زعم خود شان تعبیر وتفسیرکنند واز این طریق شکل دیگری ازتهاجم فرهنگی خویش را انجام دهند وبه شکل تحمیلی خواست های شانرا بالای ما بقبولانند.
اگررسانه های با چنین اوصاف داشته باشیم آنگاه می توانیم با رسانه های کشور های بیگانه به خصوص کشور های غربی  وارد رقابت شویم ومی توانیم جلونشرات مبتذل آنها را بگیریم ودرحفظ ارزش های دینی خویش موفق شویم .
نوشتن تمام لوایح با لسان های ملی ورسمی کشور : امروزما شاهد آن هستیم که اکثرلوحه های فروشگاه های بزرگ به لسان های خارجی نوشته شده ودر معرض دید مردم قرار داده شده است مانند:(کابل ستی سنتر) وامثال آن به ده ها مورد دیگر برمی خوریم که با چنین واژه های خارجی نوشته شده است ، که این عمل خیلی  مضحک وخنده آور است ونیزارج واحترام نگذاشتن به لسان های رسمی کشور ما می باشد.
رایج شدن چنین جمله ها واصطلاحات خارجی تهدید بزرگی است بر رشد و تکامل زبان های رسمی کشور؛ ما به جای این که بالای تولید واژه های جدید سر مایه گذاری کنیم وزبان که یکی از شاخصه های بزرگ فرهنگ ما می باشد بقا وماندگاری آنرا بیشتر ازپیش تضمین کنیم داریم اما برعکس کاری را می کنیم که زبان اصلی ومادری خویش را به باد فراموشی می سپاریم .حتا در این عرصه باید از جانب وزارت اطلاعات وفرهنگ منحیث نهاد مسوول قوانین ومقرره های وضع شود و به صورت جدی بالای تمام اشخاص حقوقی وحکمی ونهاد های خارجی اجرا شود .
آگاهی دهی مردم عام ازطریق رسانه های ملی: رسانه های دولتی وملی باید برای مردم درحفظ فرهنگ وارزش های ملی آگاهی های لازم داده  ومطابق میل وخواست مشروع مردم نشرات داشته باشند وازهمین طریق تمام مناطق تاریخی کشور را معرفی نمایند؛ تادر اذهان مردم احساس وطن دوستی خلق شود ومردم نیزازتاریخ گذشته ی کشور شان آگاه شوند تادرسایه ی این آگاهی بتوانند آینده ی شانرا به خوبی رقم بزنند .
حفظ آثار وآبدات تاریخی : آثار وآبدات تاریخی کشور منحیث بزرگترین گنجینه ی فرهنگی کشورمحسوب می شودکه باید این ارزش های بلند تاریخی ازسوی نهاد های مسوول به وجه احسن حفظ ونگهداری شود.
پس با توجه به این چند اصل وراهکار ها؛ وارج گذاری به فرهنگ والای کشور عزیز مان افغانستان می توان هم ازتهاجم فرهنگی بیگانگان جلوگیری کرد وهم باعث رشد وبلند بردن نهاد های فرهنگی درکشورشد.
یک کشورزمانی می تواند استقلالیت فرهنگی داشته باشد که درعرصه های زیر بنای فرهنگ سازی در آن کشور کارهای عملی صورت گیرد. نقش مردم ونهادهای مدنی نیز در زمینه ی حفظ ارزش های فرهنگی موثر وسازنده می باشد؛ مردم یک جامعه نیز می توانند در بقا وماندگاری فرهنگ شان کارساز واقع شوند .
منابع:
1- فرهنگ عمید                                                                                                                   
2 - علم سخنوری و تبلیغ، محسن حسن زندی                                        

اشتراک با دوستان: اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد!

نظر ها (0)

نام:
آدرس ايميل:
نظر شما:

یادداشت سردبیر

حکومت مجبور است که بخش بزرگی از توان و انرژی خود را صرف جلوگیری از چاق شدن بحران کند. حکومت باید اصلاحات اساسی را به صورت فوری در نهادهای امنیتی به گونه‌ای اعمال کند که منجر به بهبود امنیت و استقرار ثبات شود؛ حکومت باید عاملان کشتار تظاهرات اخیر و آنانی را که در تأمین امنیت اجتماعات مردمی سهل‌انگاری کرده‌اند، به پنجه قانون بسپارد، حکومت باید با اصلاح شیوه رفتاری خود، اعتماد بین ...

ادامه مطلب

Editorial

Nonetheless, the concern is that the national unity government account the signed agreement between Afghanistan national intelligence and Pakistan national intelligence reliable and act based on that agreement, Because, nothing has been mentioned within this agreement accounting the agreement “primary proposal”. On the other hand, when the national unity government declared that they have just signed the “primary proposal”, a wave of ...

Read More...

تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای حزب انسجام ملی افغانستان محفوظ می باشد. 2017 ©
نقل مطالب با ذکر منبع مانعي ندارد.